PORADENSTVO ZDARMA

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd

Slobodná voľba spôsobu riešenia sporu je znakom právneho štátu

Konanie pred rozhodcovskými súdmi je zo zákona rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobecnými súdmi spojené s viacerými výhodami oproti súdnemu konaniu.

VEDIEŤ VIAC

Štátna autorita alebo slobodná alternatíva?

Ľudstvo od nepamäti sprevádzajú rôzne konflikty. A tak ako vznikajú, vzniká potreba ich riešiť. Uvedené platí rovnako aj pre oblasť práva, v našom prípade súkromného práva, ktorého základ v našich podmienkach predstavuje občianske a obchodné právo, predovšetkým majetkovej povahy. 

V zásade existujú dve základné formy riešenia sporov, a to autoritatívne, v ktorých rozhoduje súd v civilnom procese a alternatívne, ktoré vytvárajú priestor nato, aby sa strany mohli slobodne rozhodnúť, a to buď sami, pomocou sprostredkovateľa bez rozhodovacej právomoci alebo pomocou tretej osoby, ktorej právomoc rozhodovať bola daná dobrovoľne sporovými stranami. 

Slovenskou realitou je pomalé, neefektívne a stále reformované súdnictvo – nedôveryhodné a otriasajúce sa v rôznych kauzách, spochybňujúcich objektivitu rozhodovacieho procesu.

Výhody rozhodcovského konania

Riešenie obchodno-právnych a občiansko-právnych sporov pred rozhodcovským súdom je najúčinnejším mimosúdnym nástrojom.

.01

Dobrovoľnosť konania

Zmluvné strany resp. účastníci sporu môžu slobodne rozhodnúť o podriadení ich sporu právomoci rozhodcovského súdu vo vzťahu k sporom, ktoré môžu byť predmetom rozhodcovského konania.

.02

Efektívnosť konania

Účelom rozhodcovského konania je pružne a rýchlo reagovať na doručenú žalobu, operatívne postupovať a rozhodnúť v čo najkratšom časovom horizonte. Rozhodcovský súd tvorený jedným odborne zdatným rozhodcom je toho zárukou.

.03

Úspora nákladov

Nižšie výdavky spojené s rozhodcovským konaním súvisia predovšetkým s nižšími administratívnymi, personálnymi a prevádzkovými potrebami rozhodcovského súdu oproti všeobecnému súdu.

.04

Vykonateľnosť rozsudku

Rozsudok rozhodcovského súdu nie pre strany sporu len záväzný, ale stáva sa priamo aj exekučným titulom.

.05

Písomnosť konania

Rozhodcovské konanie prebieha spravidla v písomnej forme. V prípade potreby však nie je vylúčené aj ústne pojednávanie vo veci s možnosťou voľby miesta rozhodcovského súdu.

.06

Neverejnosť konania

Na rozdiel od konania pred súdom, v prípade ústneho pojednávania nie je verejnosť vylúčená, čo zaručuje sporovým stranám, predovšetkým žalovanému diskrétnosť a dôveryhodnosť.

.... a ešte viac výhod

 ​Odbornosť rozhodcu

 ​​Jednoinštančnosť

ZOBRAZIŤ VIAC

Prečo si vybrať nás?

Predmet rozhodcovského konania

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať nasledovné spory:

a)  vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,

b)  o osobnom stave,

c)  súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí

d)  ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

V uvedenom rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Ako postupovať

Účinok začatia rozhodcovského konania sa spája so žalobou, ak sa zmluvné strany dohodli, že svoj spor vyriešia v rozhodcovskom konaní na základe existencie rozhodcovskej zmluvy. Uvedeným je daná právomoc rozhodcovského súdu na prejednanie a rozhodnutie sporu ukončeného vydaním uznesenia alebo rozsudku.

Rozhodcovská doložka

Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve, pričom musí mať písomnú formu. Pre jej zachovanie postačí, ak je obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila. 

Písomná forma je ďalej zachovaná aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne Nakoniec absenciu písomnej formy možno nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom o podrobení sa právomoci rozhodcovského súdu, ktorej  obsahom je rozhodcovská zmluva.

Odporúčané znenie rozhodcovskej doložky

„Zmluvné strany dojednávajú, že všetky spory, ktoré vzniknú medzi nimi z tejto zmluvy budú rozhodované rozhodcovským súdom ad hoc rozhodcu Mgr. Jozefa Kostku, nar. 16.08.1973, bytom Lieskovská 2200/1, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika. Rozhodcovské konanie bude vedené podľa Rozhodcovských pravidiel ad hoc rozhodcu Mgr. Jozefa Kostku, ktoré sú dostupné na stránke www.rozhodcovsky-sud.sk. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. 

Pre prípad, že Mgr. Jozef Kostka nebude môcť funkciu vykonávať , rozhodne spor podľa tých istých pravidiel jediný rozhodca ustanovený LIBERUM ARBITRIUM z.z.p.o., IČO : 53987519, so sídlom Priemyselná 1122/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika ako vybranou právnickou osobou. 

Doručovacia adresa na podanie žaloby je : LIBERUM ARBITRIUM z.z.p.o., Priemyselná 1122/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.

450+

Konzultácií s klientmi

99%

Úspešnosť

445

Vyhraných súdov

25+

Advokátov

Zavolajte nám

0940 946 727

Napíšte nám

info@rozhodcovsky-sud.sk

Navštívte nás

Priemyselná 1122/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika